Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

4999 7bf6
0964 4c3c 500
Jonasz Kofta
Reposted fromjustmine justmine viapannadziewanna pannadziewanna
0018 7512 500
Reposted fromnulaine nulaine vianoisetales noisetales
3522 47bd 500
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaohhwell ohhwell
0542 8e47
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhwell ohhwell
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viapannadziewanna pannadziewanna
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife vialissie lissie
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny vianoisetales noisetales
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viapannadziewanna pannadziewanna

November 25 2019

3554 6537
Reposted fromxawery xawery vianoisetales noisetales

August 28 2019

Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl