Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

1190 2e39 500
Reposted fromsavatage savatage
1199 874f 500
Reposted fromsavatage savatage
1255 ca7c 500
Reposted fromTamahl Tamahl
1369 6f01 500
Reposted fromgrobson grobson
1433 5d6c 500
Reposted fromfapucino fapucino
1507 150d
Reposted fromaletodelio aletodelio
1520 d250 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
1600 3ef7 500
Reposted fromdippi dippi

February 17 2019

9386 38eb 500
Reposted fromsober sober
9618 d298 500
Reposted frome-punc e-punc
9494 d9c8 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianoisetales noisetales
9209 d1cc 500
Reposted fromsober sober
9225 9e57 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

February 16 2019

W świecie idealnym można by pieprzyć się z ludźmi, nie oddając im kawałka własnego serca, ale każdy przelotny pocałunek, każde dotknięcie ciała to kolejny odłamek serca, którego już nie ujrzymy.
Aż w końcu samodzielne chodzenie, budzenie się, mówienie staje się nie do zniesienia.
— Gaiman
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
9380 ae27 500
Reposted fromczinok czinok
Panie Luty! Dajże już spokój, idź sobie...

February 14 2019

the hunger and the pain of the change
Reposted fromsowaaa sowaaa viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl