Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
erechteion, athens
Reposted fromidana idana vialissie lissie

July 02 2019

remember ..

Reposted fromamatore amatore viapannadziewanna pannadziewanna

June 28 2019

8246 f1d3
Reposted fromsaphirka saphirka viaNichtTobias NichtTobias
4513 be46
Reposted fromoopsiak oopsiak viaNichtTobias NichtTobias
1224 08e8 500
Beeing out of here ...
Reposted fromNichtTobias NichtTobias
8863 292f
sobota
Reposted fromtfu tfu viaNichtTobias NichtTobias
2568 7897 500
Reposted frommaaari maaari viaNichtTobias NichtTobias
9564 98c1
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaNichtTobias NichtTobias
4985 0ef6 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaNichtTobias NichtTobias
3525 f107
Reposted fromkoperkowyroz koperkowyroz viaNichtTobias NichtTobias
0327 75da 500
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaNichtTobias NichtTobias
8128 df62 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaNichtTobias NichtTobias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl