Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viaohhwell ohhwell
5472 764a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhwell ohhwell
Reposted fromgruetze gruetze viaohhwell ohhwell
8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love viaflesz flesz
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflesz flesz
Reposted fromFlau Flau viaohhwell ohhwell
0679 1354 500
Reposted frompunisher punisher viaohhwell ohhwell
Reposted fromseekuh seekuh viaohhwell ohhwell
Luty nareszcie dobiegł końca! Dziękuję Ci, Luty, za wszystkie nauczki, które od ciebie dostałam. Daj teraz odpocząć, do zobaczenia za rok!
3656 8473
Reposted fromdelain delain vialissie lissie
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialissie lissie

March 01 2018

0118 794e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom

February 28 2018

Reposted fromFlau Flau viaohhwell ohhwell
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viabanitka banitka

February 27 2018

8248 0462 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Reposted fromFlau Flau
8400 1769 500
Reposted fromFlau Flau
8442 b68e
Reposted fromonlyman onlyman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl