Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

4789 6588
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viapsychedelix psychedelix
4506 2210 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychedelix psychedelix
8079 47b3 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychedelix psychedelix
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
5028 391d 500
Reposted fromsfm sfm viapsychedelix psychedelix
2300 13d0
Reposted fromsz sz viapsychedelix psychedelix
3347 7f07 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsychedelix psychedelix
2596 f8dd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflesz flesz
2454 a7ab 500
Reposted fromSEEiK SEEiK viaflesz flesz

October 21 2018

Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
3547 e142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood

July 19 2018

Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl