Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viazagansky zagansky

July 17 2018

0896 c770 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaxannabelle xannabelle
0919 a896 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaxannabelle xannabelle
3804 71d3
Reposted frombrumous brumous viapannadziewanna pannadziewanna
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz
5970 d324
Reposted fromdivi divi viaohhwell ohhwell
5737 e60f 500
Reposted fromhagis hagis viaohhwell ohhwell

July 11 2018

6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viapannadziewanna pannadziewanna
3231 b65b

July 02 2018

5361 9a4e 500
Reposted fromteijakool teijakool viaDIY DIY
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaxannabelle xannabelle
4236 0fa7 500
9249 b348 500
Reposted fromvaporous vaporous viaxannabelle xannabelle
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaxannabelle xannabelle
8752 f1cc 500

June 20 2018

Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl